//////
Skip to content
 

STRUKTURA ZGONÓW

Ponieważ struktura zgonów i liczebności grup wiekowych dotyczą określonego roku (lub kilku lat), więc obliczone przeciętne trwanie życia nie jest prognozą długości życia, lecz wskaźnikiem syntetycznym, określającym, jak długo trwałoby życie, gdyby minęło w warunkach takich, jakie panowały w roku (latach), dla którego zostały wykonane obliczenia. Stąd też obliczenia przeciętne­go trwania życia dokonywane w odstępie kilku lat, mimo że dotyczą w dużej części tej samej ludności, mogą poinformować, w jakim stopniu możliwości dalszego trwania życia się zmieniły i jakich grup wiekowych głównie te zmiany dotyczą. Przeciętne trwanie życia noworodka należy do pierw­szorzędnych wskaźników umożliwiających porównywanie stosunków panujących w poszczególnych krajach. Wskaźnik ten np. jest dość sil­nie skorelowany z dochodem narodowym i higieną, szczególnie przy niższych wartościach przeciętnego trwania życia. Dlatego wartości te mogą być interpretowane także w sensie ekonomicznym.

Leave a Reply