//////
Skip to content
 

ŚREDNI WIEK ZMARŁYCH

Gdybyśmy np. obecnie porównali średni wiek zmarłych, pochowanych na cmen­tarzach polskich na ziemiach zachodnich i północnych i w Polsce cen­tralnej, okazałoby się, iż na tych pierwszych jest on znacznie niższy. Nie ulega wątpliwości, iż zjawisko to jest wynikiem innej struktury wiekowej ludności w obu wymienionych częściach Polski. Do woje­wództw zachodnich przybyło dużo ludzi młodych. Oni i ich dzieci w dużej mierze tworzą zaludnienie tych ziem, nic więc dziwnego, że — mimo małej częstości zgonów w młodym wieku — wśród zmarłych na tych terenach jest stosunkowo więcej ludzi młodych niż w Polsce cen­tralnej, gdzie z kolei wskutek emigracji na zachód ludzi młodych, w strukturze wiekowej są silnie reprezentowani starcy, których wymiera­nie wpłynęło poważnie na podwyższenie wieku osób pochowanych na tamtejszych cmentarzach.

Leave a Reply